Algemene voorwaarden Bengelmedia BV

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Bengelmedia: Bengelmedia BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Schiphol-Rijk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34291604.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Bengelmedia een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Bengelmedia en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Bengelmedia zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten, het verrichten van werkzaamheden, de verkoop en/of levering van producten.
 4. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Bengelmedia uit te voeren werkzaamheden of te verlenen diensten, zoals, maar niet beperkt tot, ontwerp- en productiewerkzaamheden, de uitvoering van (online) marketingdiensten en media-inkoop.
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst voor de opdrachtgever te ontwerpen en/of aan de opdrachtgever te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot drukwerk, websites en online marketingmateriaal.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bengelmedia en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Bengelmedia vrijblijvend.
 2. Aanbiedingen van Bengelmedia gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. De opdrachtgever kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van Bengelmedia dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Bengelmedia, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bengelmedia anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bengelmedia niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN EN DERDEN

 1. Bengelmedia spant zich te allen tijde in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Bengelmedia vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Bengelmedia treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Bengelmedia schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Bengelmedia een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Overeengekomen termijnen vangen niet eerder aan dan nadat Bengelmedia alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. Bengelmedia is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 5. |  INFORMATIEVERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is gehouden alle gegevens waarvan Bengelmedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bengelmedia te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bengelmedia worden verstrekt, is Bengelmedia gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 6. |  UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. Bengelmedia zal overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover de aard en/of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Bengelmedia zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zo kan Bengelmedia, onder meer ten aanzien van marketingcampagnes, er niet voor instaan dat de resultaten worden behaald die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Bengelmedia de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Indien in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever, of een andere door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de door Bengelmedia tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van de op die locatie redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 7. |  ONTWERPOPDRACHTEN EN PRODUCTIE

 1. In het aanbod of in conceptontwerpen vermelde eigenschappen van te ontwerpen en/of te produceren producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt (op)geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt, alle geringe afwijkingen in eigenschappen, waaronder kleuren, maten, hoeveelheden en gewichten welke de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te dulden. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de opdrachtgever geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
 2. Geleverde eindontwerpen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien zij zijn vervaardigd conform de door de opdrachtgever geaccordeerde conceptontwerpen of bij gebreke van conceptontwerpen, de door de opdrachtgever verstrekte opdrachtspecificaties.

ARTIKEL 8. |  LEVERING VAN FYSIEKE PRODUCTEN

 1. Indien in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever of een door hem aangewezen derden fysieke, niet-digitale producten worden geleverd, zoals brochures, advertenties, billboards of straatreclame, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt Bengelmedia de wijze van transport en de verpakking van de producten.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de opdrachtgever op het moment dat de producten door de opdrachtgever of een door hem aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.
 5. De opdrachtgever is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de opdrachtgever de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever nadat Bengelmedia hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De opdrachtgever is in dat geval, naast de koopprijs, redelijke kosten voor opslag van de producten verschuldigd.
 6. Het is Bengelmedia toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Bengelmedia gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 9. |  DOMMEINNAAMREGISTRATIE EN HOSTING

 1. Bengelmedia bemiddelt slechts bij de registratie van een domeinnaam en zal de aanvraag van de betreffende domeinnaam deponeren bij de daarvoor verantwoordelijke instantie. Bengelmedia is niet aansprakelijk voor een door deze instantie niet-geaccepteerde aanvraag.
 2. De termijn waarbinnen de aangevraagde domeinnaam actief zal zijn, is afhankelijk van derde partijen. De door Bengelmedia vermelde termijnen ter zake zijn slechts indicatief. De opdrachtgever kan hieraan nimmer rechten ontlenen.
 3. De domeinnaamregistratie vindt plaats op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Bengelmedia van iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van deze domeinnaam.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst ter zake van hosting en domeinnaamregistratie aangegaan voor de duur van één jaar.
 5. Na verloop van de overeengekomen duur worden de overeenkomsten als bedoeld in lid 4 steeds stilzwijgend verlengd voor de duur welke gelijk is aan de oorspronkelijke duur, tenzij de overeenkomst conform lid 6 tijdig wordt opgezegd.
 6. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 7. Indien de opzegverklaring van de opdrachtgever niet tijdig wordt ontvangen, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende, mogelijke einddatum.
 8. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting, is Bengelmedia gerechtigd de overeenkomsten als bedoeld in lid 4 met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien de volledig verschuldigde betaling is voldaan. De opschorting van de dienstverlening van Bengelmedia wordt pas opgeheven nadat de opdrachtgever binnen een door Bengelmedia gestelde termijn zijn verplichtingen alsnog nakomt.
 9. Bengelmedia is na verloop van de overeengekomen duur steeds gerechtigd de overeengekomen prijs ter zake van hosting en domeinnaamregistratie te wijzigen. Bengelmedia zal de opdrachtgever van een prijsverhoging, uiterlijk twee maanden voordat de prijsverhoging kracht wordt, in kennis stellen.

ARTIKEL 10.|  WIJZIGING VAN DE OPDRACHT EN MEERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Bengelmedia zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bengelmedia zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Bengelmedia gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Bengelmedia op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Bengelmedia de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Bengelmedia zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bengelmedia een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 11. |  RECLAMES EN GARANTIE

 1. De opdrachtgever is gedurende 14 dagen na (op)levering gerechtigd schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen van veronderstelde gebreken. Indien Bengelmedia een klacht ter zake gegrond acht, zal Bengelmedia de gebreken in overleg met opdrachtgever trachten te verhelpen. Wanneer aan Bengelmedia binnen de termijn als bedoeld in de eerste zin geen gebreken gemeld worden, wordt geacht dat het (op)geleverde door de opdrachtgever is goedgekeurd en vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het (op)geleverde, is geen grond voor reclame.
 2. Reclames schorten de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 3. De opdrachtgever maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de opdrachtgever wordt overgedragen.
 4. Onverminderd de uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt verstrekte garantie in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Bengelmedia of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Bengelmedia.
 5. Om zijn eventuele aanspraak op garantie geldig te maken, dient de opdrachtgever binnen een maand na ontdekking van het gebrek bij Bengelmedia ter zake te reclameren.
 6. Geleverde fysieke producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Bengelmedia worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12. |  OVERMACHT

 1. Bengelmedia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden duurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Bengelmedia bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Bengelmedia is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Bengelmedia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Bengelmedia gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Bengelmedia gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Bengelmedia op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Bengelmedia ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Bengelmedia de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle door Bengelmedia vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Bengelmedia gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Bengelmedia is voorts gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de opdrachtgever door te berekenen.
 4. Prijzen van media-inkoop kunnen tot 24 uur vóór plaatsing door Bengelmedia worden gewijzigd. Van een dergelijke prijswijziging doet Bengelmedia tijdig per e-mail mededeling aan de opdrachtgever.
 5. Wijzigingen in overeengekomen prijzen, anders dan bedoeld in lid 2, 3 en 4, worden door Bengelmedia minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt. De opdrachtgever is, onverminderd het bepaalde in artikel 9.9, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 6. Bengelmedia is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. De verplichting tot gehele vooruitbetaling geldt in elk geval voor opdrachten met betrekking tot het ontwerpen van websites, in welk geval de opdrachtgever de betaling binnen 10 dagen na factuurdatum dient te voldoen.
 7. Bengelmedia is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de gevorderde vooruitbetaling door Bengelmedia is ontvangen.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen middels overboeking, binnen de factuur vermelde termijn, op de door Bengelmedia voorgeschreven wijze.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Voorts is de opdrachtgever aan Bengelmedia € 50,- aanmaningskosten verschuldigd.
 10. Reclames ten aanzien van factuurbedragen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever nimmer op.
 11. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 12. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 15. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Bengelmedia, is hij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. Bengelmedia is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Bengelmedia geleverde websites, overige software en e-mailaccount(s) van de opdrachtgever, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging van deze e-mailaccounts, websites, overige software of onderdelen daarvan.
 2. Bengelmedia is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de productenaansprakelijkheid draagt.
 3. Bengelmedia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van Bengelmedia afhankelijk is.
 4. Bengelmedia is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Bengelmedia, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van programmeerfouten binnen de websites en overige software. Voorts is Bengelmedia niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die schade aanrichten aan de hard- of software van de opdrachtgever of derden.
 5. Bengelmedia spant zich naar alle redelijkheid in de opgeleverde software en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Bengelmedia is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de opdrachtgever door derden.
 6. Voor zover Bengelmedia in het kader van de overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Bengelmedia weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Bengelmedia op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Bengelmedia of het verbreken daarvan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Bengelmedia.
 7. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Bengelmedia slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bengelmedia voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte en gevolgschade, waaronder schade wegens geleden verlies, gederfde omzet of winst en bedrijfstagnatie.
 8. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Bengelmedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 9. Bengelmedia is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 10. De opdrachtgever dient Bengelmedia terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens voor zover dit in het kader van de overeenkomst redelijkerwijs geboden is. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door Bengelmedia geleden schade.
 11. Bengelmedia is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan opgeleverde websites in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 12. In geval van een aanspraak van de opdrachtgever op grond van tekortkomingen van door Bengelmedia ingeschakelde derden, dient de opdrachtgever zich optimaal in te spannen om met die derden tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de opdrachtgever op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, dient hij, met uitsluiting van Bengelmedia, deze derde in rechte aan te spreken alvorens hij zijn eventuele rechten jegens Bengelmedia geldig maakt.
 13. Bengelmedia draagt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik door de opdrachtgever of derden van de door Bengelmedia geleverde producten.
 14. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door:
 • een onjuistheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;
 • een andere omstandigheid die niet aan Bengelmedia kan worden toegerekend.
 1. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bengelmedia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Bengelmedia toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Bengelmedia meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Bengelmedia wordt uitgekeerd.
 2. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bengelmedia, één jaar.
 3. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Bengelmedia, zal de opdrachtgever Bengelmedia vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Bengelmedia, alsmede het gebruik van de door of namens Bengelmedia geleverde producten.

ARTIKEL 16. |  GEHEIMHOUDING

 1. Bengelmedia zal, behoudens het bepaalde in het volgende artikel, geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele andere vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Bengelmedia.
 2. Bengelmedia is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de aan de opdrachtgever geleverde eindproducten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Bengelmedia behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Bengelmedia, op een opgeleverde website te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Bengelmedia behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

ARTIKEL 17. | OPSLAAN EN BEWAREN VAN GEGEVENS

 1. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens kunnen aan derden worden verstrekt indien en voor zover dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten nodig is. De derden aan wie de gegevens worden verstrekt, zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Van de opdrachtgever ontvangen gegevens zullen onder geen beding worden verkocht.
 2. De door Bengelmedia van de opdrachtgever ontvangen en te bewaren digitale gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde server met back-up op kantoor van Bengelmedia. Alle open bestanden worden tot twee jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard en zorgvuldig opgeslagen en verwerkt.

ARTIKEL 18. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD EN GEBRUIKSRECHT

 1. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van, dan wel krijgt pas het gebruiksrecht op de geleverde producten en opgeleverde werkzaamheden, vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Bengelmedia heeft voldaan.
 2. Het is de opdrachtgever verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, behoudens voor zover dit in de kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Bengelmedia hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. In geval het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft op fysieke producten, geeft de opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan Bengelmedia of door Bengelmedia aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Bengelmedia is bij verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 19. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Bengelmedia, dan wel zijn licentiegevers behouden zich het industriële en intellectuele eigendom voor op alle door hen vervaardigde en/of geleverde ontwerpen, in welke vorm dan ook. Het is de opdrachtgever verboden de ontwerpen of onderdelen daarvan te (doen) verveelvoudigen, te reproduceren of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.
 2. Het eigendom van door Bengelmedia verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Bengelmedia rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval kan Bengelmedia hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, is Bengelmedia gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

ARTIKEL 20. |  POLICIES VAN DERDEN EN WIJZIGING DAARVAN

Binnen de dienstverlening van Bengelmedia wordt mogelijk gebruik gemaakt van diensten van derden. Dientengevolge kunnen tevens algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing zijn. Bengelmedia is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden en het beleid van deze derden, alsmede de wijzigingen daarvan. De opdrachtgever kan ter zake geen enkele aanspraak jegens Bengelmedia geldig maken.

ARTIKEL 21. |  WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Bengelmedia behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden, indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging, één en ander tenzij Bengelmedia alsnog aangeeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen voortzetten.

ARTIKEL 22. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Bengelmedia, noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel, zijn ter zake de administratieve gegevens van Bengelmedia beslissend.
 5. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.